PESAKAST

Tööalased ja sotsiaalsed rehabilitatsiooniteenused

NB! Info alaealise rehabilitatsioonikliendi saatjatele.

Alates 01.09.2017 on muudetud alaealise kliendi saatja majutuskulu limiiti senise 23,97€/päev pealt 18,22€/päev peale. Alates 01.09.2017 alaealise rehabilitatsioonikliendi saatja majutuse (5­päevalise rehabilitatsiooniteenuse puhul) lisatasud järgmised: majutus Viimsi spaas: lisatasu (lapse saatjale) 79€/in majutus Pirita TOP spaas: lisatasu (lapse saatjale) 29€/in

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Tegeletakse puudega inimeste individuaalse nõustamisega, pere –ja grupinõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist. Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabiliteerimisprotsessis osalemiseks. Tulemuseks on muutused elukvaliteedis ja iseseisva toimetuleku paranemine.Meie sihtgrupid, kellele teenust osutame, on järgmised:

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18 eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed).
  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 2 tähenduses 16­aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad isikud).
  16­aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §­s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele.

Sihtgrupiks on vähenenud töövõimega inimesed vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi­, üldkesk, kutse­ või kõrgharidust).

NB! Oluline info:

Meie tegevuskoht on Viimsi Spa, Randvere tee 11, Viimsi vald.

Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiini­-, spaa- ega taastusraviteenus!

Kliendid saavad soovi korral spaateenuseid juurde osta. Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite.

Pesakast OÜ ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi­ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema! Rehabilitatsiooniteenuse raames saavad kõik kliendid saabumispäeval lõunasöögi ja teistel majutuspäevadel hommikusöögi. Teised söögikorrad ostab klient ise. Majutus toimub 2­kohalistes standardtubades. Majutuse juurde kuulub ka piiramatu veekeskuse kasutamine. Majutuse lisatasu on 50€/in 5­päevase rehabilitatsiooniteenuse perioodi eest.

Invaparkla asub hotelli ees sissepääs, hoones liikumisteed ja ruumid on kohandatud puuetega inimese vajadustele Hooldamist ja järelvalvet majutuse ajal me ei korralda.


Rehabilitatsiooniteenusele tulles peab kliendil olema:
  kehtiv rehabilitatsiooniplaan,
  kehtiv puue,
  suunamiskiri ja isikut tõendav dokument!

Teenusele registreerimine:
Kontakteeruda kas info@rehabilitatsioon.ee või tööpäeviti, 09:00­17:00, telefonil 5684 8901

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimise aluseks on järgmised andmed:
  Registreerimise kuupäev
  Isiku ees­ja perekonnanimi
  Isikukood
  Suunamiskirja number
  Isiku või tema esindaja kontaktandmed Teenusele tulemise soovitud aeg

Peamised rehabilitatsiooniteenused:
Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Juhendamine on teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on kliendi sidumine temale vajalike ja sobilike teenustega õigeaegselt ning temale vajalikus mahus teenusel viibimise ajal.

Füsioterapeudi teenus. Füsioterapeutilise nõustamise teenus on rehabilitatsioonisfääris suunatud kliendi elu­ ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele.

Sotsiaaltöötaja teenus. Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös kliendiga tema toimetuleku­ ja funktsioneerimisevõime tõstmiseks.

Sotsiaaltöötaja perenõustamine. Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös kliendiga ja tema perega toimetuleku­ ja funktsioneerimisevõime tõstmiseks.

Eripedagoogi teenus. Eripedagoogi teenus on isiku edasijõudmise analüüsimine; arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine; isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine isiku arengulist eripära arvesse võttes ja eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine; elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese puudest, hälbest või haigusest/häirest tingitud arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

Psühholoogi teenus ja perenõustamine. Psühholoogi teenus on kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine; kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine; edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja/või korraldamine.

Logopeedi teenus. Logopeedi teenus on kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamine, kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, kommunikatsioonivõime hindamine kutsesobivuse seisukohalt, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.

HINNAKIRI

Tööalane rehabilitatsioon

Kehtib alates 10.05.2018    
füsioterapeudi teenus   35€/h 
füsioterapeudi perenõustamine   39€/h 
füsioterapeudi grupitöö   15€/h 
tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus   35€/h 
tegevusterapeudi ja loovterapeudi perenõustamine   39€/h 
tegevusterapeudi ja loovterapeudi grupitöö   30€/h 
sotsiaaltöötaja teenus   35€/h 
sotsiaaltöötaja perenõustamine   39€/h 
sotsiaaltöötaja grupitöö   15€/h 
eripedagoogi teenus   35€/h 
eripedagoogi perenõustamine   39€/h 
eripedagoogi grupitöö   15€/h 
psühholoogi teenus   35€/h 
psühholoogi perenõustamine   39€/h 
psühholoogi grupitöö   15€/h 
logopeedi teenus   35€/h 
logopeedi perenõustamine   39€/h 
logopeedi grupitöö   15€/h 
arsti nõustamine   45€/h 
medõe nõustamine   35€/h 
kogemusnõustaja teenus   35€/h 
Majutus (hommikusöögiga):   
koht kaheses standardtoas   45€/päev